(L to R) Lisa Boyadjian, Ken Davitian, and Haig Boyadjian